Phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 73725 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật II Niutơn  $\overrightarrow F = m\overrightarrow a $

Xem lời giải

...