Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:


Câu 73726 Thông hiểu

Một vật đang chuyển động với vận tốc $3m/s$. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết định luật I Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

...