Kết luận nào sau đây là không chính xác


Câu 73727 Thông hiểu

Kết luận nào sau đây là không chính xác


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về định luật I Niutơn: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.

Xem lời giải

...