Chọn phát biểu đúng nhất.


Câu 73728 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng nhất.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức định luật II Niutơn $\overrightarrow F = m\overrightarrow a $

Xem lời giải

...