Có các tình huống sau: + Ô-tô đâm vào thanh chắn đường + Thủ môn bắt bóng + Gió đập vào cánh cửa Nhận định nào sau đây là đúng về cặp “lực và phản lực” trong các tình huống trên:


Câu 73729 Thông hiểu

Có các tình huống sau:

+ Ô-tô đâm vào thanh chắn đường

+ Thủ môn bắt bóng

+ Gió đập vào cánh cửa

Nhận định nào sau đây là đúng về cặp “lực và phản lực” trong các tình huống trên:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng định luật III - Niutơn: Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối:  ${\vec F_{AB}} = - {\vec F_{BA}}$

Xem lời giải

...