Một vật có khối lượng 8kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2m/(s^2) . Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy g = 10m/(s^2).


Câu 73730 Vận dụng

Một vật có khối lượng $8kg$ trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc $2m/{s^2}$ . Lực gây ra gia tốc này bằng bao nhiêu? So sánh độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Lấy $g = 10m/{s^2}$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức định luật II Niutơn:  \(F{\rm{ }} = {\rm{ }}ma\)

+ Sử dụng công thức tính trọng lực : \(P = mg\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.