Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?


Câu 7390 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin. Cho hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích hỗn hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) thể tích hỗn hợp giảm 1 nửa khi nankan = nankin => đốt cháy hỗn hợp X thu được nCO2 = nH2O

+) Ta có: mX = mC + mH = 12.nCO2 + 2.nH2O

+) Bảo toàn O: 2.nO2 = 2.nCO2 + nH2O

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.