Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


Câu 7398 Vận dụng

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vinylaxetilen: CH2=CH-C≡CH phân tử có 3 liên kết π

+) Bảo toàn khối lượng:  mX = mY = 5,8 gam

+) nH2 phản ứng = nkhí giảm = nX – nY

+) Bảo toàn liên kết π:  nBr2 phản ứng = n liên kết π ban đầu – nH2 phản ứng  

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.