Nhận xét sau đây về tập thơ Quế sơn thi tập đúng hay sai? “Quế Sơn thi tập khoảng 100 bài thơ chữ Hán và 200 bài thơ chữ Nôm với nhiều thể loại khác nhau”

...