Trong bộ phận thơ Nôm, Nguyễn Khuyến là nhà thơ:


Câu 74140 Nhận biết

Trong bộ phận thơ Nôm, Nguyễn Khuyến là nhà thơ:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...