Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các α-amino axit có dạng NH2CxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị m là


Câu 753 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các α-amino axit có dạng NH2CxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 11,10 gam muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) X5 + 5NaOH → muối + H2O

Bảo toàn khối lượng : mpeptit + mNaOH = mmuối + mH2O  

+) X5 + 4H2O + 5HCl muối

Bảo toàn khối lượng : mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối

Xem lời giải

...