Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là


Câu 754 Vận dụng

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp oligopeptit gồm Ala-Val-Ala-Gly-Ala và Val-Gly-Gly thu được x gam Ala; 37,5 gam Gly và 35,1 gam Val. Giá trị của m, x lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Bảo toàn mắt xích Gly : nGly =  nAla-Vla-Ala-Gly-Ala + 2nVal-Gly-Gly

+) Bảo toàn mắt xích Ala : nAla = 3nAla-Vla-Ala-Gly-Ala

+) bảo toàn mắt xích Val :  nVal = nAla-Vla-Ala-Gly-Ala + nVal-Gly-Gly

Xem lời giải

...