Hỗn hợp X gồm valin và glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Z gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Giá trị của a là


Câu 755 Vận dụng cao

Hỗn hợp X gồm valin và glyxylalanin. Cho a mol X vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Z gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng, thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Giá trị của a là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Coi hỗn hợp Y gồm valin (x mol), Gly-Ala (y mol) và H2SO4 (0,05 mol) chưa phản ứng với nhau

+) Vì Y phản ứng vừa đủ với dung dịch Z nên : nVal + 2nGly-Ala + 2nH2SO4 = nNaOH  + nKOH

Trong dung dịch Z chứa các ion:

H2N-C4H8-COO- (Val) : x mol

H2N-CH2-COO- (Gly) : y mol

H2N-C2H4COO- (Ala) : y mol

$SO_{4}^{2-}$ : 0,05 mol; Na+ : 0,1 mol; K+ : 0,175 mol

→ mmuối = 116x + (74 + 88)y + 0,05.96 + 0,1.23 + 0,175.39 = 30,725

+) a = x + y

Xem lời giải

...