Nối cột A với cột B sao cho phù hợp Về hình thức, bài viết phải đáp ứng:

...