Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợpTác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, (…) trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục (…) để bước vào thế kỉ mới.


Câu 76519 Nhận biết

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp

Tác phẩm đã nêu ra bình luận cụ thể về những điểm mạnh, (…) trong tính cách và thói quen của người Việt Nam, từ đó, đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi con người Việt Nam phải khắc phục (…) để bước vào thế kỉ mới.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại nội dung của tác phẩm.

Xem lời giải

...