Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?


Câu 76555 Thông hiểu

Dòng nào sau đây không phải là nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho đất nước được nêu trong văn bản trên?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

đọc kĩ lại văn bản.

Xem lời giải