Hãy chọn câu đúng. Cho tam giác (ABC ) có (AB = AC = 5cm,BC = 4cm ) đồng dạng với tam giác (MNP ) theo tỉ số ((2)(7) ). Chu vi của tam giác (MNP ) là:


Câu 76637 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng. Cho tam giác \(ABC\) có \(AB = AC = 5cm,BC = 4cm\) đồng dạng với tam giác \(MNP\) theo tỉ số \(\dfrac{2}{7}\). Chu vi của tam giác \(MNP\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Tìm tỉ số chu vi của hai tam giác dựa vào tỉ số đồng dạng và tính chất tỉ lệ thức

Bước 2: Từ đó tính chu vi tam giác \(ABC\) và sử dụng tỉ số ở trên để tính chu vi tam giác \(MNP\).

Xem lời giải

...