Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là


Câu 7667 Vận dụng

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm các chất có cùng một loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được dung dịch Y chứa muối của một axit cacboxylic đơn chức và 15,4 gam hơi Z gồm các ancol. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng chất rắn thu được với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

\({n_{R{{(OH)}_n}}} = \frac{{0,45}}{n}\)

\( + )\,\,{n_{NaOH}} = {n_{RCOONa}} = 0,45 < 0,69 \Rightarrow {n_{NaOH\,du}} = 0,24\,\,(mol)\)

$\begin{align}& RCOONa+NaOH\xrightarrow{CaO,{{t}^{o}}}RH+N{{a}_{2}}C{{O}_{3}} \\ & \,\,0,45\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,24\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,24 \\ & \Rightarrow {{M}_{RH}}=30({{C}_{2}}{{H}_{6}}) \\ \end{align}$

+) bảo toàn khối lượng: mX = mmuối + mancol – mNaOH phản ứng

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.