Phép tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Một mùa xuân nho nhỏ”?


Câu 76726 Thông hiểu

Phép tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Một mùa xuân nho nhỏ”?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...