Ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của bài thơ?


Câu 77897 Thông hiểu

Ý nào nêu đúng nhất về giọng điệu của bài thơ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại tác phẩm dựa vào những câu chữ và rút ra giọng điệu cả bài thơ.

Xem lời giải

...