Bài thơ muốn gửi đi thông điệp gì?


Câu 77900 Thông hiểu

Bài thơ muốn gửi đi thông điệp gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại giá trị nội dung từ đó suy ra thông điệp bài thơ.

Xem lời giải