Ông từng giữ chức chủ tịch hội văn nghệ Cao Bằng từ năm bao nhiêu?


Câu 77930 Nhận biết

Ông từng giữ chức chủ tịch hội văn nghệ Cao Bằng từ năm bao nhiêu?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...