Cảm xúc của Nói với con diễn ra theo trình tự nào?


Câu 77941 Thông hiểu

Cảm xúc của Nói với con diễn ra theo trình tự nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại mạch cảm xúc

Xem lời giải

...