Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?


Câu 77965 Thông hiểu

Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...