Các tính chất nào sau đây không phải là tính chất của các phân tử chất rắn?


Câu 77968 Thông hiểu

Các tính chất nào sau đây không phải là tính chất của các phân tử chất rắn?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...