Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?


Câu 77970 Thông hiểu

Trong các tính chất sau, tính chất nào là của các phân tử chất rắn?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...