Từ “nhỏ bé” trong câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt - Chẳng có ai nhỏ bé đâu con” được dùng theo nghĩa nào?


Câu 77975 Thông hiểu

Từ “nhỏ bé” trong câu thơ “Người đồng mình thô sơ da thịt - Chẳng có ai nhỏ bé đâu con” được dùng theo nghĩa nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đọc kĩ câu thơ để rút ra nghĩa của câu.

Xem lời giải

...