Biết khối lượng của một mol nước là ( 10^-6  = (18.10^( - 3))kg ) và một mol có ((N_A) = 6,(02.10^(23)) ) phân tử. Biết khối lượng riêng của nước là ( rho  = (10^3)kg/(m^3) ). Số phân tử có trong (300c(m^3) ) nước là


Câu 77982 Vận dụng

Biết khối lượng của một mol nước là \(\mu  = {18.10^{ - 3}}kg\) và một mol có \({N_A} = 6,{02.10^{23}}\) phân tử. Biết khối lượng riêng của nước là \(\rho  = {10^3}kg/{m^3}\). Số phân tử có trong \(300c{m^3}\) nước là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính khối lượng: \(m = \rho V\)

+ Số phân tử trong n mol chất: \(N = n{N_A}\)

Xem lời giải

...