Biết khối lượng của (1mol ) khí Hiđro là (2g ). (4g ) khí Hiđro có bao nhiêu mol khí Hiđro?


Câu 77983 Vận dụng

Biết khối lượng của \(1mol\) khí Hiđro là \(2g\). \(4g\) khí Hiđro có bao nhiêu mol khí Hiđro?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...