Một lượng khí có khối lượng là (30kg ) và chứa (11,(28.10^(26)) ) phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđro và cacbon. Biết 1 mol khí có ((N_A) = 6,(02.10^(23)) ) phân tử. Khí này là


Câu 77985 Vận dụng

Một lượng khí có khối lượng là \(30kg\) và chứa \(11,{28.10^{26}}\) phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hiđro và cacbon. Biết 1 mol khí có \({N_A} = 6,{02.10^{23}}\) phân tử. Khí này là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Sử dụng biểu thức tính số mol: \(n = \dfrac{m}{M}\)

+ Khối lượng mol phân tử của cacbon: \({M_C} = 12g/mol\), của hiđro \({M_H} = 1g/mol\)

Xem lời giải

...