Choose the best answer.I find it hard to understand that foreigner because of his _______.


Câu 78526 Nhận biết

Choose the best answer.

I find it hard to understand that foreigner because of his _______.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

voice (n): tiếng nói

sound (n): âm thanh

accent (n): giọng điệu, ngữ điệu

volume (n): âm lượng

Xem lời giải

...