Giả sử (h( x ) = 5(( (x + 1) )^3) + 4( (x + 1) ) ). Tập nghiệm của phương trình (h''( x ) = 0 ) là:


Câu 7916 Nhận biết

Giả sử \(h\left( x \right) = 5{\left( {x + 1} \right)^3} + 4\left( {x + 1} \right)\). Tập nghiệm của phương trình \(h''\left( x \right) = 0\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính đạo hàm cấp hai của hàm số và giải phương trình \(h''\left( x \right) = 0\)

Xem lời giải

...