Một gen có chiều dài L, đâu là công thức thể hiện liên hệ giữa chiều dài gen và tổng số nuclêôtit của gen:


Câu 794 Nhận biết

Một gen có chiều dài L, đâu là công thức thể hiện liên hệ giữa chiều dài gen và tổng số nuclêôtit của gen:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Mỗi gen có chiều dài L, cấu tạo 2 mạch, đơn phân là các nucleotide.

- Mỗi nucleotide có chiều dài 3,4 Å.

Xem lời giải

...