Ý kiến nào sau đây phản ánh đúng tình hình dân số nước ta hiện nay?


Câu 79437 Nhận biết

Ý kiến nào sau đây phản ánh đúng tình hình dân số nước ta hiện nay?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại mục 1 Chính sách dân số

Xem lời giải

...