Một gen có chiều dài L, đâu là công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:


Câu 796 Thông hiểu

Một gen có chiều dài L, đâu là công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính chiều dài gen là : $L = \frac{N}{2} \times 3,4$  (Å)

→ Công thức tính tổng số nucleotide N từ chiều dài của gen.

Xem lời giải

...