Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kì của vật


Câu 79619 Nhận biết

Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kì của vật


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết: Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật không đổi trong suốt quá trình đứng yên hay chuyển động.

Xem lời giải

...