Chọn phương án sai trong các phương án sau:


Câu 79620 Nhận biết

Chọn phương án sai trong các phương án sau:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết: Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài.

Xem lời giải

...