Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu


Câu 79621 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng.

Cân bằng bền là loại cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết: Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài.

Xem lời giải

...