Dạng cân bằng của người đi xe đạp trên dây là


Câu 79622 Thông hiểu

Dạng cân bằng của người đi xe đạp trên dây là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về các dạng cân bằng:

- Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

- Cân bằng không bền: Đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật không có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu.

- Cân bằng phiếm định: Sau khi vật rời khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật chuyển sang trạng thái cân bằng mới.

Xem lời giải

...