Tại sao người đi trên dây thường dang hai tay sang hai bên


Câu 79624 Thông hiểu

Tại sao người đi trên dây thường dang hai tay sang hai bên


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về sự cân bằng

Xem lời giải

...