Lật đật được chế tạo ở trạng thái


Câu 79625 Thông hiểu

Lật đật được chế tạo ở trạng thái


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về các dạng cân bằng

Xem lời giải

...