Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó


Câu 79626 Nhận biết

Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi gia tốc của nó


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lý thuyết: Điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực là: Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải trực đối: \(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  = \overrightarrow 0 \)

Xem lời giải

...