Chọn phương án đúng Muốn cho một vật đứng yên thì


Câu 79627 Thông hiểu

Chọn phương án đúng

Muốn cho một vật đứng yên thì


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về sự cân bằng: Muốn cho một vật đứng yên thì hợp lực của các lực đặt vào vật bằng 0.

Xem lời giải

...