Một vật chịu tác dụng của hai lực ( overrightarrow ((F_1)) ) và ( overrightarrow ((F_2)) ); lực ( overrightarrow ((F_1)) ) nằm ngang hướng sang phải, độ lớn (10N ). Để vật ở trạng thái cân bằng thì lực ( overrightarrow ((F_2)) ) có đặc điểm là:


Câu 79628 Thông hiểu

Một vật chịu tác dụng của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) và \(\overrightarrow {{F_2}} \); lực \(\overrightarrow {{F_1}} \) nằm ngang hướng sang phải, độ lớn \(10N\). Để vật ở trạng thái cân bằng thì lực \(\overrightarrow {{F_2}} \) có đặc điểm là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực

Xem lời giải

...