Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về trọng tâm của vật rắn?


Câu 79630 Thông hiểu

Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về trọng tâm của vật rắn?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết về trọng tâm của vât rắn: Trọng tâm là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.

Xem lời giải

...