Trọng tâm của vật rắn trùng với tâm hình học của nó khi nào?


Câu 79631 Thông hiểu

Trọng tâm của vật rắn trùng với tâm hình học của nó khi nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lí thuyết phần III

Xem lời giải

...