Tìm phát biểu sai về trọng tâm của một vật rắn.


Câu 79632 Thông hiểu

Tìm phát biểu sai về trọng tâm của một vật rắn.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về trọng tâm của vật rắn (lí thuyết phần III)

Xem lời giải

...