Vật có mặt chân đế cân bằng khi:


Câu 79634 Nhận biết

Vật có mặt chân đế cân bằng khi:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lí thuyết phần IV

Xem lời giải

...