Chọn phương án sai


Câu 79635 Thông hiểu

Chọn phương án sai


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lý thuyết về điều kiện cân bằng của vật rắn có mặt chân đế

Xem lời giải