Vật rắn có khối lượng 200g nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc (alpha  = (60^0) ). Lực căng dây có giá trị là bao nhiêu? Lấy (g = 9,8m/(s^2) ) và bỏ qua ma sát.


Câu 79637 Vận dụng

Vật rắn có khối lượng 200g nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc \(\alpha  = {60^0}\). Lực căng dây có giá trị là bao nhiêu? Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\) và bỏ qua ma sát.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Xác định các lực tác dụng lên vật

+ Vận dụng điều kiện cân bằng của vật rắn

+ Chọn hệ trục tọa độ, chiếu theo các phương

Xem lời giải

...